Zmiany progów unijnych i kursu złotego w stosunku euro

W związku z wejściem od 01 stycznia 2012 roku Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianie uległy kwoty, które są ważne zarówno z punktu widzenia zamawiających jak i wykonawców.

Po pierwsze podwyższeniu uległy kwoty tzw. „progów unijnych”, które od dnia 01.01.2012 r. wynoszą:

1)   udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)    130.000 euro – dla dostaw lub usług (było 125 000 euro),

b)    5.000.000 euro – dla robót budowlanych (było 4 845 000 euro);

2)    udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)    200.000 euro – dla dostaw lub usług (193 000 euro),

b)    5.000.000 euro – dla robót budowlanych (4 845 000 euro);

3)    sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)    400.000 euro – dla dostaw lub usług (387 000 euro),

b)    5.000.000 euro – dla robót budowlanych (było 4 845 000 euro).

Po drugie, podwyższeniu uległ średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, który od 01.01.2012 r. wynosi 4,0196.