Data na pełnomocnictwie

Niniejszy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie czy złożenie pełnomocnictwa oznaczonego datą późniejszą niż termin składania ofert musi być uznane za nieskuteczne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP)?

Moim zdaniem odpowiedź na powyżej przedstawione pytanie jest negatywna, co wynika z poniżej przedstawionych przesłanek.

Na wstępie należy podkreślić, iż wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa, o którym mowa ww. przepisie, dotyczy wezwania do złożenia dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa osobie podpisującej ofertę. Z samej natury udzielania pełnomocnictwa wynika, iż de facto mogło być ono udzielone wcześniej aniżeli wynika to z daty znajdującej się na dokumencie pełnomocnictwa. W tym miejscu warto wskazać na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2005 r. (sygnatura: I CZ 98/05), gdzie podkreślone zostało, iż wskazanie daty w dokumencie stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa rodzi domniemanie, że to właśnie w tym dniu doszło do udzielenia pełnomocnictwa. Domniemanie to może zostać obalone przez wykazanie, że pełnomocnictwo zostało udzielone wcześniej.

Mając na uwadze treść wskazanego postanowienia, konieczne jest uznanie, że w przypadku uzupełniania dokumentu pełnomocnictwa w trybie art. 26 ust. 3 PZP dopuszczalna będzie sytuacja, w której przedłożone pełnomocnictwo będzie miało datę późniejszą niż np. data składania ofert. Co więcej, data na dokumencie pełnomocnictwa nie powinna być uznawana przez zamawiających za wadliwość pełnomocnictwa.

Jeszcze korzystniejszą dla wykonawców interpretację dotyczącą dat na dokumencie pełnomocnictwa stosuje Krajowa Izba Odwoławcza. W wyroku z dnia 28.01.2008 r. (sygnatura: KIO/UZP 117/07) podkreślono, iż skoro pełnomocnictwo oraz umowa zostały przedłożone do oferty to znaczy, że są skuteczne na dzień złożenia oferty. Ponadto w wyroku z dnia 11.09.2008 r. (sygnatura: KIO/UZP 887/08), wskazano że zgodnie z art. 61 KC z związku z art. 14 PZP oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jej treścią, w rezultacie pełnomocnictwo jest ważne na datę składania ofert, czyli osoby podpisujące ofertę były uprawnione do jej podpisania.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest stwierdzenie, że data wskazana na dokumencie pełnomocnictwa lub jej brak nie może być uznawana za wadliwość takiego pełnomocnictwa. W związku z tym jeżeli pełnomocnictwo załączone do oferty jest np. oznaczone datą późniejszą niż termin składania ofert to zgodnie z drugim z przytoczonych orzeczeń KIO należy uznać je za w& nbsp;pełni skuteczne.

Natomiast w sytuacji gdyby po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów okazało się, że w wyniku uzupełnienia brakującego dokumentu pełnomocnictwa wykonawca przedłożył dokument z datą późniejsza niż termin składania ofert konieczne byłoby wykazanie przez niego (wykonawcę), iż data faktycznego umocowania miała miejsce wcześniej niż nieprawidłowa data wskazana na dokumencie pełnomocnictwa. Jeżeli uda się mu obalić domniemanie wynikające z daty znajdującej się na dokumencie pełnomocnictwa, to zamawiający nie będzie miał podstaw do uznania złożonego w uzupełnieniu dokumentu za wadliwy.