Rozporządzenie w sprawie kursu euro oraz progów unijnych

Uprzejmie informuję, iż od dnia 01 stycznia 2014 r. kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,2249.

Zmianie uległy również tzw. progi unijne. Od dnia 01 stycznia 2014 r. wynoszą one:

1) 134 000 euro (dotychczas 130 000 euro)
dla zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

2) 207 000 euro (dotychczas 200 000 euro)
dla innych niż wskazanych w pkt 1, 3 lub 4 zamawiających lub zamówień

3)  414 000 euro (dotychczas 400 000 euro)
dla zamówień sektorowych

4)  414 000 euro (dotychczas 400 000 euro)
dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

5)  5 186 000 euro (dotychczas 5 000 000 euro)
dla zamówień na roboty budowlane

Zmianie uległy również progi unijne dotyczące konkursów.

Powyższe jest wynikiem ogłoszenia w dniu 31.12.2013 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692) – link http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1692/1 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735) – link http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1735/1.