Informowanie o zmowach przetargowych

W artykule zamieszczonym w serwisie Lex (http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/przedsiebiorcy-nie-chca-donosic-o-zmowach-przetargowych) postawiona została teza, że przedsiębiorcy nie chcą donosić o zmowach przetargowych. Czy aby na pewno?

Przedsiębiorcy już w chwili obecnej korzystają z wszelkich możliwych sposobów pozwalających im na wykluczenie konkurentów z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności wskazują na uchybienia w ofertach np. co do przedmiotu oferty lub badają kwestie referencji. Nadto przedsiębiorcy ci potrafią w szczegółowy sposób stawiać zarzuty co do prawdziwości oświadczeń składanych przez innych wykonawców, co wiąże się z doskonałą znajomością rynku i konkurentów.

Z powyżej wskazanych względów, jeżeli ustawodawca wprowadzi przepis dotyczący obowiązku informowania o zmowach cenowych, niezależnie od tego, czy obowiązkiem tym będą obciążeni wykonawcy czy też zamawiający, będzie to kolejne oręże do walki pomiędzy przedsiębiorcami o udzielenie zamówień publicznych.

Oceniając zasadność wprowadzenia takiego obowiązku, uważam że może być on pomocny w celu wyeliminowania patologicznych zachowań zamawiających, którzy wiedząc o takich sytuacjach często je ignorują – i to tylko dlatego, że wykonawca nie może złożyć odwołania w tym zakresie jeżeli zamówienia jest poniżej tzw. progów unijnych. Nadto obowiązek taki będzie w pełni odpowiadał zasadzie wyrażonej w art. 7 ustawy PZP dotyczącej zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.